Begeleiding

Wij onderscheiden ons als full service centrum door vroeg-interventies met behulp van een complete integratie van GGZ, Jeugdzorg, Speciaal Onderwijs en opvang. Er wordt systematisch en vraaggericht gewerkt in een multidisciplinaire context. Zorgprogrammering is een kwaliteits- en kennisinstrument waarmee de zorgverlening goed beschreven is en goed meetbaar gemaakt kan worden. De hieronder genoemde zorgprogramma’s geven een indicatie van inhoud en doelgroep bij specifieke behandeling/behandelvorm.

Psychiatrische stoornissen bij LVB

Het zorgprogramma psychiatrische stoornissen bij LVB richt zich op kinderen en jongeren waarbij er naast een (vermoeden van) zwakbegaafdheid of een licht verstandelijke beperking sprake is van een (vermoeden van) psychiatrische problematiek. Om deze kinderen en jongeren de meest optimale zorg te kunnen bieden is er een samenwerking tussen Daelzicht en de Mutsaersstichting, om zo expertise op het gebied van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking te bundelen met expertise op het gebied van psychiatrische problematiek.

Binnen het zorgprogramma wordt zorg geboden aan kinderen en jongeren met een (vermoedelijk) cognitief functioneren op zwakbegaafd of licht zwakzinnig niveau (IQ ongeveer 65/70 tot 85) met daarnaast beperkingen op het gebied van sociale aanpassing waarbij er daarnaast vermoed wordt danwel vastgesteld is dat er sprake is van bijkomende psychiatrische problematiek. Bekend is dat psychiatrische problematiek bij deze kinderen en jongeren 3 tot 4 keer vaker voorkomt dan bij gemiddeld begaafde jeugdigen.

In het zorgprogramma wordt onderscheid gemaakt in een drietal zorgpaden:

  • Diagnostiek
  • Behandeling en ondersteuning van het netwerk
  • Begeleiding+ (specifiek voor cliënten die bij Daelzicht verblijven)

Veelal worden de zorgpaden met elkaar verweven en kan reeds gestart worden met een stuk behandeling en vooral ondersteuning gedurende de diagnostische fase. Indien nodig kan deeltijdopname onderdeel uitmaken van de diagnostische fase. Voor langer durende (behandel)deeltijdopname danwel klinische opname zal doorverwezen worden naar een setting die past bij het ontwikkelingsniveau van het kind of de jongere en zal indien nodig zorg vanuit de Mutsaersstichting ambulant voortgezet worden. Bij klinische opname of verblijf zullen de mogelijkheden van Daelzicht bekeken worden met (deels) outreachende ambulante behandeling vanuit de Mutsaersstichting.

Wat kun je van ons verwachten?

Groei
DoorS2Open
Behandeling
Begeleiding