Begeleiding

Wij onderscheiden ons als full service centrum door vroeg-interventies met behulp van een complete integratie van GGZ, Jeugdzorg, Speciaal Onderwijs en opvang. Er wordt systematisch en vraaggericht gewerkt in een multidisciplinaire context. Zorgprogrammering is een kwaliteits- en kennisinstrument waarmee de zorgverlening goed beschreven is en goed meetbaar gemaakt kan worden. De hieronder genoemde zorgprogramma’s geven een indicatie van inhoud en doelgroep bij specifieke behandeling/behandelvorm.

Geweld in relaties

De visie van het zorgprogramma Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GiA) is dat: ongeacht de plek of de hoedanigheid waarin het huiselijk geweld gemeld wordt, er in samenwerking met externe ketenpartners zo veel mogelijk een gezinsgerichte ketenaanpak bij huiselijk geweld wordt gerealiseerd. Hierbij staat veiligheid van alle betrokkenen en de omgeving voorop (safety first).

Het zorgprogramma Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GiA) heeft, in relatie tot de hulpvragen van het gezinssysteem, als eerste doel onveiligheid in de relaties te stoppen en veiligheid te garanderen. Het tweede doel is het herstellen van relaties, het hernemen van regie op persoonlijke processen waarbij het voorkomen van geweld of dreiging de basis is. Het derde doel van het zorgprogramma is het functioneren als kennis en expertisecentrum GiA waar interne en externe collega’s een beroep op kunnen doen.

Het aanbod van zorgprogramma GiA is ingebed in een totaalvisie van advies en preventie, vroeg-interventie, begeleiding, behandeling (waarvan diagnostiek deel uitmaakt) en bescherming door bijvoorbeeld tijdelijke opvang.

Vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties gaan niet alleen over pleger en slachtoffer maar raakt aan het gehele gezinssysteem en de omgeving van het gezin. Het beïnvloedt de relatie van kind(eren) met hun ouder(s), waardoor een gezonde opvoeding en ontwikkeling ernstig bemoeilijkt kan worden. Het geweld maakt vaak deel uit van meerdere problemen op het vlak van persoonlijkheid, financiën, huisvesting, pedagogische competenties, werk en scholing.

Het zorgprogramma bestaat uit een scala van modules waarbij het tot stand brengen van onderstaande ‘bewegingen’ centraal staat :

 • Van taboe -> openbreken, bespreekbaar, zichtbaar maken.
 • Van doodzwijgen -> confronteren.
 • Van uit elkaar halen van partners -> bij elkaar brengen van partners (systeemgerichte aanpak).
 • Van naar een andere leefomgeving -> in eigen huis, buurt.
 • Van reageren op voldongen situaties -> naar vroeg-signalering.
 • Van uitgangspunt slachtoffers -> uitgangspunt divers en altijd vanuit de context.
 • Van hulpverlening aan kinderen uit huis -> hulp aan huis.

 

Binnen het programma onderscheiden we de volgende zorgpaden:

 • Advies, consultatie
 • Ambulante behandeling
 • Intensief casemanagement (THV)
 • Opvang & hulpverlening

Het zorgprogramma is er voor:

 • Inwoners van Noord- en Midden-Limburg, inclusief professionals en vrijwilligers met vragen over geweld in afhankelijkheidsrelaties.
 • Gezinnen met hulpvragen naar aanleiding van ervaringen met (dreigend) huiselijk geweld (kindermishandeling, partnergeweld, maar ook geweld tegen ouderen, allochtonen en gehandicapten).
 • Gezinnen met hulpvragen naar aanleiding van ervaringen met (dreigend) huiselijk geweld waarbij opvang noodzakelijk is. Hierbij worden ook gezinnen buiten de regio Noord en Midden Limburg opgevangen.

Wat kun je van ons verwachten?

Groei
DoorS2Open
Behandeling
Begeleiding