Begeleiding

Wij onderscheiden ons als full service centrum door vroeg-interventies met behulp van een complete integratie van GGZ, Jeugdzorg, Speciaal Onderwijs en opvang. Er wordt systematisch en vraaggericht gewerkt in een multidisciplinaire context. Zorgprogrammering is een kwaliteits- en kennisinstrument waarmee de zorgverlening goed beschreven is en goed meetbaar gemaakt kan worden. De hieronder genoemde zorgprogramma’s geven een indicatie van inhoud en doelgroep bij specifieke behandeling/behandelvorm.

Infant mental health

Het zorgprogramma Infant Mental Health heeft als doel het vroegtijdig onderkennen, verklaren en verminderen van problematiek bij kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar en het gezinssysteem waarin ze opgroeien. Er wordt brede multidisciplinaire zorg geboden, zowel op het gebied van diagnostiek en behandeling. Daarnaast ontwikkelt de Mutsaersstichting een kenniscentrum voor zowel interne als externe collega’s.

De oorzaak van de problematiek bij jonge kinderen is nog moeilijk te herleiden. Jonge kinderen maken de eerste jaren van hun leven een intensieve en complexe ontwikkeling door. Alle ontwikkelingsgebieden (lichamelijk, mentaal, sociaal-emotioneel) maken een grote groei door, beïnvloeden elkaar en zijn voor verdere groei van elkaar afhankelijk. Een ontwikkelingsstoornis of achterstand op één van de gebieden kan grote gevolgen hebben voor de groei op andere gebieden. Omdat de ontwikkeling van een jong kind nooit losstaat van de omgeving waarin het opgroeit, zal er naast kindgerichte behandeling/diagnostiek ook gekeken worden naar de interactie tussen het kind met zijn ouders en het functioneren van het (gezins-)systeem.

Vroegtijdige onderkenning, verklaring en vermindering van de problematiek bij kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar is van belang. Brede (multidisciplinaire) zorg op zowel het gebied van diagnostiek als behandeling is essentieel. Er wordt meer naar het patroon van gedrag gekeken en de context waarin dit gedrag plaatsvindt dan naar geïsoleerde gedragingen.

Bij (zeer) jonge kinderen zijn,  meer dan op latere leeftijd, verschillende ontwikkelingslijnen sterk met elkaar verweven. Deze verwevenheid betekent dat problematiek vaak niet met een enkel begrip getypeerd kan worden.

Jonge kinderen resoneren in hun functioneren nog sterk mee met het wel en wee van de directe omgeving. Gebeurtenissen in het gezin, lichamelijke of psychische problemen van 1 van beide ouders en de kwaliteit van de ouder-kindrelatie kunnen een doorslaggevende invloed hebben op het functioneren van het jonge kind. Preventie is van groot belang. Hierbij kan gedacht worden aan begeleiding van ouders tijdens zwangerschap en vroegtijdige ondersteuning/begeleiding van ouders met psychiatrische en/of lichamelijke problematiek.

 

Binnen het programma worden de volgende zorgpaden onderscheiden:

  • baby’s van depressieve en angstige moeders
  • kinderen van 0 tot en met 3 jaar met ontwikkelings- en/of gedragsproblemen
  • kinderen van 4 en 5 jaar met diffuse ontwikkelingsproblematiek
  • eetstoornissen bij jonge kinderen

Wat kun je van ons verwachten?

Groei
DoorS2Open
Behandeling
Begeleiding